Efficiëntie door éénmalige gegevensinvoer

Onderwijs en zorgorganisaties hebben altijd zeer veel mutaties in de administratie.

Helaas koppelen lang niet alle systemen met elkaar en moeten de mutaties veelal op verschillende plaatsen volledig handmatig worden doorgevoerd.

Dit kost veel tijd en geld en is zeer foutgevoelig.

Door diverse systemen te koppelen wordt de integriteit, de authenticiteit en de beschikbaarheid van gegevens gewaarborgd.

Een dergelijke transitie raakt echter vele administratieve werkprocessen en maar zorgt ervoor dat de organisatie de regie neemt op de gegevensstromen.

DataRegie helpt uw organisatie met beleidsvorming, procesoptimalisatie en implementatie om een efficiënte en eenmalige gegevensinvoer en verwerking op te zetten en succesvol in de organisatie door te voeren!

(Zorg)domotica en privacy

Domotica is de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.

In de (thuis)zorg worden steeds meer domotica ingezet. Welke administratieve handelingen moeten worden verricht om domotica operationeel bij de cliënt te krijgen en kunnen deze (deels) worden geautomatiseerd?

Welke output gegevens leveren de domotica op en kunnen èn mogen deze gegevens indien nodig (automatisch) aan het elektronisch cliënten dossier (ECD) worden toegevoegd?

Wie hebben allemaal toegang tot de gegevens en hoe is de toegang geregeld? Kunt u, op verzoek van de cliënt, inzicht geven wie op welk moment welke gegevens uit de domotica en het ECD hebben ingezien en/of gemuteerd?

Kortom de vertrouwelijkheid, integriteit en authenticiteit van gegevens uit domotica vragen om regie op de gegevens. DataRegie helpt u met beleidsvorming, procesoptimalisatie en implementatie om de regie over de gegevens te nemen!

Gegevensbeveiliging

De wet geeft aan dat privacygevoelige gegevens ‘conform de stand der techniek’ dienen te worden beveiligd.

In het  onderwijs is het gebruiken maken van 'Modelgebruikersovereenkomsten' en straks de zgn.  'KetenID' voor leerlinggegvens niet genoeg.

Natuurlijk is techniek belangrijk maar de 'awarness' in de organisatie met betrekking tot privacy is wellicht nog belangrijker.

Duidelijke afspraken, procedures en instemmingen worden onder de AVG nog veel belangrijker.

Welke technische oplossingen en procedures zijn nodig en passen het beste bij uw organisatie? Niet elk beveiligingssysteem of standaard procedure is immers voor uw organisatie geschikt.

DataRegie helpt u om de juiste keuze te maken voor de oplossing die in uw organisatie past en DataRegie helpt met de procedures, werkwijzen en uiteindelijk de acceptatie van de oplossing in uw organisatie.

Kortom, DataRegie helpt uw organisatie met beleidsvorming, procesoptimalisatie en implementatie om ècht werk te maken van het veilig werken met privacygevoelige gegevens!